مجله طب دریا- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/26 | 
مدیر مسئول: دکتر سیدعلی موسوی زاده جزایری
مرکز تحقیقات طب دریا، تهران، ایران


سردبیر: دکتر علی علی اکبر اصفهانی
مرکز تحقیقات طب دریا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

دبیر اجرایی: دکتر محمد نوبخت
مرکز تحقیقات طب دریا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

اعضای هیئت تحریریه
دکتر شهرام اولیایی 
متخصص پزشکی غواصی و هایپربار از مرکز هایپربار کالسروهه و هایدلبرگ آلمان، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

دکتر محسن اسکندری
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات طب دریا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران


دکتر مهدی محمودی
استاد بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
دکتر مرتضی ایزدی
استاد بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

دکتر رامین معصومی 
متخصص پزشکی غواصی و درمان هایپربار، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

دکتر فرشته مهری
استادیار سم شناسی، مرکز تحقیقات سلامت تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

دکتر حسین جعفری
دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات ژنتیک، بیمارستان صاحب الزمان، بندرعباس، ایران


دکتر فرشید رحیمی بشر 
دانشیار، فلوشیپ مراقبتهای ویژه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
دکتر آریو موحدی
استادیار تغذیه بالینی، گروه تغذیه دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محسن عباسی فرج زاده
دانشجوی دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران


مشاور آمار و متدولوژی
دکتر محمود ثالثی
استادیار، دکتری تخصصی آمار زیستی، مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران


ویراستار
محمد غلامی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب دریا:
http://jmarmed.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب